محاسبات موقعیت در UT

 

محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT

محاسبات موقعیت در UT

انتخاب محل صحیح قرار گرفتن پروب و محاسبه مسافت لازم برای اسکن کامل جوش یکی از الزامات تست التراسونیک بوده و باید موارد زیر مدنظر قرارگیرد :

  • یکی از عوامل موثر در انتخاب زاویه پروب محدودیت فاصله در کنار جوش میباشد.
  • باید در نظر داشت محاسبه مسافت صحیح با در نظر گرفتن مشخصات جوش به شکلی باشد که تمامی حجم جوش را پوشش دهد. این مورد در اکثر استانداردها نظیر ASME ذکر شده.
  • در محاسبات Skip Distance به مانند مابقی محاسبات التراسونیک میبایست زاویه واقعی پروب (Actual Angle) مد نظر قرار گیرد.
  • پس از محاسبات برای اطمینان از پوشش کامل مقدار مناسب برای پوشش HAZ به عدد حاصل اضافه گردد.

در صورت وجود Reflector در نمونه تحت تست التراسونیک، تنها داده استخراج شده برای بازرس التراسونیک مسافت طی شده صوت بوده که با قرار گرفتن کنار داده هایی نظیر ضخامت قطعه و زاویه پروب، امکان محاسبه دقیق موقعیت افقی (Surface Distance) و عمق (Depth) فراهم میگردد.

در دستگاههای نوین نیز رویه محاسبات موقعیت در UT به همین طریق بوده و مسافت طی شده در زمان تست به دست آمده و مابقی اطلاعات نظیر Actual Angle و Index میبایست قبل از شروع تست به دستگاه وارد شود و باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد.

محاسبات موقعیت در UT

موقعیت افقی (Surface Distance) از محل خروج صوت از پروب تا تصویر رفلکتور روی سطح در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه رفلکتورهایی که در Leg2 دریافت شده اند، باید دقت داشت عمق رفلکتور با حذف یک ضخامت محاسبه گردد.

همچنین میتوان عدد عمق را از دوبرابر ضخامت کم کرده و عمق واقعی رفلکتور را بدست آورد. در دستگاه های دیجیتال در صورت وارد نمودن ضخامت قطعه این محاسبات به صورت خودکار انجام میگردد.

اما باید در نظر داشت زمانی که صوت از سطح جوش بازتاب میشود، دستگاه توانایی تشخیص نداشته و ممکن است عمق عیوب را اشتباه محاسبه کند.