تهیه دستورالعمل های جوشکاری

 WPS/PQR

تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری

یکی از فرایندهای ساخت است که 2 یا چند ماده را به یکدیگر متصل می کند. بهنگام اتصال عضوها، جوش سازه علاوه بر اینکه بایستی توانایی تحمل نیروهای اعمالی در حین سرویس را داشته باشد، باید اثبات نماید که رویه جوشکاری تمامی الزامات کیفیتی استاندارد را برآورده کرده است.

فرایند جوشکاری یک روش سیستماتیک است که بطور مداوم برای تولید یک جوش سالم بکار می رود. کدهای ساخت مختلف جهت برآورده کردن کیفیت ساخت در فرایند جوشکاری، بطور جدی الزام به تهیه دستورالعمل های جوشکاری WPS می نمایند.

تیم 3T به خوبی با مهندسین و بازرسان جوشکاری صلاحیت دار و با تجربه جهت انجام فعالیت های گوناگون مرتبط با جوشکاری تجهیز شده است. تیم ما شامل مهندسین بین المللی جوش، بازرسین بین المللی جوش در حوزه های مختلف با بیش از یک دهه تجربه سایتی در جوشکاری با کارفرماهای مطرح ایران و بین المللی و همچنین شرکت بازرسی شخص سوم در ایران می باشد.

فرایند تهیه دستورالعمل جوشکاری WPS

تهیه دستورالعمل های جوشکاری

1-    برنامه ریزی وظایف
2-    جمع آوری اطلاعات برای نوشتن دستورالعمل اولیه  (WPS)
3-    انجام جوشکاری روی نمونه (Test Coupon)
4-    ارزیابی نتایج
5-    تهیه رویه تایید جوشکاری (PQR)
6-    مستندسازی

پس از اتمام آزمون و ثبت اطلاعات و جمع آوری نتایج، لازم است که نتایج آزمون مطابق با کد و استاندارد مربوطه ارزیابی شود. این نتایج عموما مستندسازی و نگهداری می شوند.
1- Preliminary Welding Procedure Qualification سندی است که قبل از تایید دستورالعمل جوشکاری نوشته می شود
2- WPQR رویه تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری است
3- WPS سندی است که بعد از رویه تایید صلاحیت آزمون تهیه و دستورالعمل نهایی کار است و تمامی مراحل جوشکاری بایستی مطابق آن انجام گیرد.

اهداف انجام آزمون تایید صلاحیت رویه جوشکاری

 • حصول اطمینان از اینکه خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش، الزامات مورد نیاز کد / استاندارد را برآورده می کند.
 • هر رویه جوشکاری محدوده ای را که می توان با آن جوشکاری کرد مشخص می کند (ضخامت، مواد، موقعیت جوشکاری و …)
 • چنانچه مشتری راجع به شواهد درخواستی داشته باشد برای اثبات صحت کار می توان مدارک را با او ارائه داد.

تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری

متخصصان 3T توانایی ارائه و انجام فعالیت های مرتبط با کیفیت جوشکاری را دارند:

 1. تهیه دستورالعمل جوشکاری مطابق یا استانداردها و کدهای کاربردی
 2. به عنوان نماینده بازرس شخص سوم در تایید صلاحیت جوشکار
 3. انجام WPQ و PQR
 4. آنالیز متالورژیکی و مکانیک آزمون ها
 5. انجام آزمون های RT، UT، PT، MT، VT و همچنین PAUT و ToFD بر روی نمونه ها
 6. آموزش جوشکاران بر روی فرایندها و مواد مختلف
 7. مشاوره و استقرار استاندارد ISO 3834
 8. هدایت و امادگی برای آزمون بازرسی جوش مطابق AWS-CWI و سایر استانداردهای تایید صلاحیت

برخی کدها و استانداردهای مهم که مطابق آنها دستورالعمل های جوشکاری تهیه می شوند:

 • ASME Sec IX ( Boiler and pressure vessel code)
 • AWS D1.1(Structural Welding of steels)
 • EN ISO 15614 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials, welding procedure test.
 • Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
 • Part 2: Arc welding of Aluminum and its alloys