آموزش و تایید صلاحیت جوشکار

دستورالعمل آموزش و تایید صلاحیت جوشکار

تایید صلاحیت جوشکار

جوشکاری یکی از فرایندهای ساخت سازه های فلزی است که در تعیین کیفیت جوش، شخص جوشکار یا اپراتور جوشکاری نقش بسزایی ایفا می نماید از این رو مطابق استاندارد تعریف جوشکار عبارتست از : کسی که توانایی رسوب دادن فلز جوش سالم را داشته باشد. در مورد اپراتور نیز می گوید کسی که توانایی کار با تجهیزات جوشکاری را داشته باشد.

در تایید صلاحیت جوشکار پارامترهای زیادی دخیل می باشد که آنها را به پارامترهای اساسی می شناسند. این پارامترها با توجه به فرایند های مختلف ممکن است که تغییر نماید. اهمیت آنها در این است که با تغییر آنها جوشکار نیز مجددا باید تایید صلاحیت گردد. برای تایید صلاحیت، جوشکار بایستی نمونه ای (Test Coupon) آماده نماید و مطابق رویه جوشکاری تایید گردیدای جوشکاری کند. برخی از پارامترهای اساسی که در استانداردهای مختلف مشترک می باشند عبارتند از:

 • فرایند جوشکاری
 • ضخامت قطعه و ضخامت لایه جوشکاری
 • جنس فلز پایه
 • نوع جوش BW / FW
 • لوله یا ورق بودن نمونه
 • قطر لوله
 • نوع فلز پر کننده
 • موقعیت جوشکاری

برخی کدها و استانداردهای مهم که مطابق آنها جوشکاران تایید صلاحیت می شوند:

 • ASME Sec IX ( Boiler and pressure vessel code)
 • AWS D1.1 (Structural Welding of steels)
 • EN 287-1 (Qualification test of welders – Fusion welding – Part1: Steels)
 • ISO 9606-1 (Qualification test of welders – Fusion welding – Part1: Steels)