آزمون نشت شار مغناطیس MFL

تست نشت شار مغناطیسی MFL یکی از روشهای بازرسی پیشرفته و تكنولوژي مناسبی براي یافتن خوردگی کف مخازن و لوله ها در حجم زیاد میباشد.

بخش Detector دستگاه شامل یک آهنربای دائمی بسیار قوی و مجموعه ای از سنسورها است.

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

آزمون نشت شار مغناطیس MFL

تست نشت شار مغناطیسی MFL یکی از روشهای بازرسی پیشرفته و تكنولوژي مناسبی براي یافتن خوردگی کف مخازن و لوله ها در حجم زیاد میباشد.

بخش Detector دستگاه شامل یک آهنربای دائمی بسیار قوی و مجموعه ای از سنسورها است.

در این روش برای تشخيص محل عيوب ، ابتدا قطعه مورد تست توسط میدان مغناطیسی بزرگ ایجاد شده توسط آهنربای قوی در حد اشباع احاطه شده و در صورت وجود تغییرات قطعه ناشی از عیوب احتمالی، جریان عادی شار مغناطیسی مختل و نشت شار در محل عیوب توسط سنسورهای قوی دریافت میگردد.

اطلاعات دریافت شده توسط سنسور ها به بخش کامپیوتر دستگاه ارسال و تصاویر بر مبنای مقدار شار دریافتی توسط سنسور ایجاد میگردد. بررسي تصاویر ثبت شده امکان تعین موقعیت عیوب را به تفکیک شدت شار که ناشی از شدت خوردگی میباشد امکانپذیر میکند.