نام گذاری فولادهای ساختمانی

نام گذاری فولادهای ساختمانی

نام گذاری فولادهای ساختمانی بر اساس استاندارد DIN 17100

با توجه به اینکه فولادهای طبقه بندی شده در این استاندارد کاربردهای ساختمانی دارند، محصول بشکل ورق تولید شده و نحوه تولید آنها نورد گرم میباشد.

جامعه هدف آنها بیشتر مهندسین عمران می باشند، بدلیل اینکه کاربردی تر باشند مبنای نام گذاری استحکام فولاد در نظر گرفته شده و مانند استاندارد AISI اشاره ای به ترکیب آلیاژی نشده است.

نحوه نامگذاری به شرح زیر می باشد:

A:  

%S,P ≤ 0.045 که  به آن Quality steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای محیط می دهد.

B:

 %S,P ≤ 0.04 و در تست ضربه 27J را در دمای صفر درجه سانتیگراد می دهد.

C:

 %S,P ≤ 0.035 که به آن Special steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای -20 درجه می دهد.

  • اگر در designation فولاد پسوند نوشته نشده بود منظور XX-2 است
  • اگر در designation فولاد پیشوند نوشته نشده بود منظور R است