انتشار صوت در Phased Array و انواع آن

انتشار صوت در Phased Array و انواع آن

انتشار صوت در Phased Array و انواع آن

انتشار صوت در Phased Array و انواع آن

انتشار امواج به روش Sectorial Scan (S-Scan)

انتشار امواج به روش Sectorial Scan، با استفاده از تغییر الکترونیکی صوت به شکل جاروب کردن حرکت کرده و با وجود ثابت بودن المنت های مورد استفاده دسته امواج با زوایای متفاوتی ارسال می شود.

محدوده زوایای قابل ایجاد وابسته به عوامل زیر است:

  • زاویه کفشک مورد استفاده
  • اندازه المنت
  • فرکانس پروب
  • متریال مورد تست
  • فاصله نقطه فوکوس

Phased Array S-Scan

Phased Array Sectorial Scan

Phased Array Typical

انتشار امواج به روش Linear Scan (E-Scan)

انتشار امواج به روش Electronic Scan، با استفاده از تغییر الکترونیکی المنت های فعال و حرکت کردن دسته امواج در راستای المنت ها میباشد.

در این روش المنت های مورد استفاده ثابت نبوده و لی زاویه امواج ارسالی یکسان میباشد.

Phased Array active elements

Phased Array E-Scan

به دست آمدن تصویر مناسب وابسته به عوامل زیر است:

  • انتخاب تعداد المنت کل مناسب
  • انتخاب تعداد المنت فعال مناسب
  • سایز المنت مناسب
  • فرکانس مناسب
  • زاویه ارسال مناسب