بازرسی چشمی Visual Testing

بازرسی چشمی یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین روشهای تست غیرمخرب میباشد. بازرسی چشمی نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است. برای موثرتر بودن بازرسی چشمی، آموزش (دانش ساخت و فرآیند، پیش بینی شرایط تحت سرویس، حد پذیرش، نگهداری، گزارش و …) و ابزار و تجهیزات دقیق مورد نیاز است.همچنین کلیه عیوبی که با سایر روشهای NDT پیدا شده اند باید با بازرسی چشمی به اثبات برسند.بازرسی چشمی به سه دسته زیر تقسیم میشود:

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

بازرسی چشمی Visual Testing

بازرسی چشمی یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین روشهای تست غیرمخرب میباشد. بازرسی چشمی نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است. برای موثرتر بودن بازرسی چشمی، آموزش (دانش ساخت و فرآیند، پیش بینی شرایط تحت سرویس، حد پذیرش، نگهداری، گزارش و …) و ابزار و تجهیزات دقیق مورد نیاز است.همچنین کلیه عیوبی که با سایر روشهای NDT پیدا شده اند باید با بازرسی چشمی به اثبات برسند.بازرسی چشمی به سه دسته زیر تقسیم میشود:

  • بازرسی چشمی مستقیم
  • بازرسی چشمی از راه دور
  • بازرسی چشمی نوری

عمومی ترین روش NDT میتوان MT و PT را نام برد که با روشهای ساده علمی عیوب را بزرگنمایی و قابل مشاهده میکنند.

اکثر ابزارهای مورد نیاز بازرسی ساده هستند.همچنین سیستمهای لنز نوری مانند bore scope برای بازرسی سطوح دور از دسترس مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه های پیچیده تر با استفاده از فیبرهای نوری اجازه هدایت دستگاه به کانال ها و سوراخهای بسیار کوچک را میدهند. در بیشتر این دستگاه ها با نصب دوربین میتوان تصویری از بازرسی ثبت کرد.