آزمون مایعات نافذ Liquid Penetrant Testing

یکی از روش های آزمونهای غیرمخرب جهت پیدا کردن عیوبی که به سطح راه دارند در مواد غیر متخلخل می باشد.

نشانه های عیب میتواند صرف نظر از اندازه، پیکربندی، ساختار داخلی و یا ترکیب شیمیایی قطعه کار در حال تست و بدون توجه به جهت عیب دیده شود. مایع نافذ میتواند با استفاده از خاصیت مویینگی در داخل انواع مختلفی از منافذی که به سطح راه دارند نفوذ کند(و کشیده شود). به همین دلیل، این روش برای تشخیص تمام ترک های سطحی(Surface Crack)، تورق (lamination)، عیوب انقباضی(shrinkage) ، تخلخل(porosity) و عیوب مشابه در قطعات ریختگی، آهنگری، جوش و دیگر روش های تولید مناسب است.

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

آزمون مایعات نافذ Liquid Penetrant Testing

یکی از روش های آزمونهای غیرمخرب جهت پیدا کردن عیوبی که به سطح راه دارند در مواد غیر متخلخل می باشد.

نشانه های عیب میتواند صرف نظر از اندازه، پیکربندی، ساختار داخلی و یا ترکیب شیمیایی قطعه کار در حال تست و بدون توجه به جهت عیب دیده شود. مایع نافذ میتواند با استفاده از خاصیت مویینگی در داخل انواع مختلفی از منافذی که به سطح راه دارند نفوذ کند(و کشیده شود). به همین دلیل، این روش برای تشخیص تمام ترک های سطحی(Surface Crack)، تورق (lamination)، عیوب انقباضی(shrinkage) ، تخلخل(porosity) و عیوب مشابه در قطعات ریختگی، آهنگری، جوش و دیگر روش های تولید مناسب است.

کاربرد ها:

آزمون مایعات نافذ به طور گسترده ای برای تست محصولات ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی، قطعات متالورژی پودر، و سرامیک و اشیاء شیشه ای استفاده می شود.

در عمل، روند بازرسی مایع نافذ نسبتا ساده است. تجهیزات به طور کلی ساده تر و کم هزینه تر از بسیاری از سایر روش های NDT است. هنگامی که در فلزات فرومغناطیس استفاده می شود، در برخی موارد، حساسیت آزمون مایع نافذ بهتر از تست ذرات مغناطیسی است.

محدودیت ها:

بزرگترین محدودیت تست مایع نافذ قابلیت تشخیص عیوبی است که صرفا به سطح راه دارند. عامل دیگری که ممکن است اثربخشی تست مایع نافذ را کم کند زبری سطحی قطعه در حال آزمایش است. سطوح سخت و ناهموار و متخلخل احتمال خطا را افزایش میدهد.

تست مایع نافذ بطور عمده بستگی به قدرت تر کنندگی (Wettability) سطح قطعه کار دارد که مایع به داخل حفرات نفوذ کند. توانایی ترکنندگی متاثر از خاصیت مویینگی (Capillary action ) میباشد.

تست مایع نافذ نیازمند حداقل 5 مورد زیر میباشد:

  • آماده سازی سطح
  • اعماع مایع نافذ
  • پاک کردن مایع نافذ اضافی
  • اعمال developer
  • مشاهده و گزارش