التراسونیک پیشرفته ToFD

تست ToFD یکی از روشهای التراسونیک پیشرفته است که با کمک کامپیوتر توانایی اسکن، ذخیره سازی اطلاعات، و تصویر سازی داده ها را برای ارزیابی قطعه مورد تست فراهم آورده است.

عموما از این روش برای تست جوش لوله ها استفاده میگردد.

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

التراسونیک پیشرفته ToFD

تست ToFD یکی از روشهای التراسونیک پیشرفته است که با کمک کامپیوتر توانایی اسکن، ذخیره سازی اطلاعات، و تصویر سازی داده ها را برای ارزیابی قطعه مورد تست فراهم آورده است.

عموما از این روش برای تست جوش لوله ها استفاده میگردد.

در انجام این روش امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده مي شود با اين تفاوت كه در روشمعمول از بازگشت صوت بعنوان معیار بررسی استفاده شده و در ToFD پراش صوت مبنای بررسی می گردد.

تجهیزات TOFD شامل دو پراب مجزا برای ارسال و دریافت صوت میباشد به شکلی که پرابها کاملا در مقابل همدیگر قرار میگیرند. کل حجم جوش توسط امواج مافوق صوت ارسالی پوشش داده شده و امکان بررسی صحت جوش امکانپذیر می شود.

در صورتی که عیبی وجود داشته باشد دو سیگنال ناشی از پراش صوت (Diffraction) در ابتدا و انتهای عیب ایجاد میشود.

و نتیجه اسکن در تصویری به شکل زیر ذخیره می شود

تصاویر ثبتی نمایی دو بعدی از ضخامت قطعه و ارتفاع عیوب ، طول اسکن و موقعیت عیوب بوده که دارای درجه ای از دقت و سرعت است که هرگز نمی توان با دیگر تکنیک های اولتراسونیک به دست آورد.