دوره بازرسی مخازن تحت فشار حين ساخت

اين دوره جهت آشنايي با اصول بازرسي ظروف تحت فشار حين ساخت، انواع مخزن، متعلقات مربوطه و مراحل ساخت، نکات کليدي و مهم در زمينه بازرسي جوش و آزمايشهاي غير مخرب، دستورالعملهاي فني مربوط به انجام بازرسي و ثبت گزارش ها و همچنين آشنايي با مواد فلزي .

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره بازرسی مخازن تحت فشار حين ساخت

 • معرفي تاريخچه کد ASME
 • آشنايي با استاندارد، کد، مقررات و …
 • آشنايي با بخش هاي مختلف کد Sec. 8
 • آشنايي با مراحل مختلف ساخت مخازن تحت فشار
 • برنامه ريزي بازرسي مخازن تحت فشار
 • آشنايي با مدارک مربوط به طراحي، ساخت و تست
 • الزامات عمومي طراحي، ساخت و بازرسي
 • الزامات مواد (متريال) – بازرسي مواد
 • الزامات جوشکاري – بازرسي جوش
 • الزامات تست هاي غير مخرب
 • بازرسي ابعادي و تلورانسها
 • الزامات تنش گيري مخازن تحت فشار
 • تست هاي هيدرو استاتيک و نيوماتيک
 • آماده سازي سطوح و رنگ آميزي مخازن
 • بازرسي نهايي مخزن
 • بازرسي بسته بندي و حمل
 • مدارک نهايي مخازن فشار و نحوه بررسي آنها
 • آشنايي با گزارش نويسي بازرسي