بازرسی چشمی (VT)

بازرسی چشمی یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین روشهای تست غیرمخرب میباشد. بازرسی چشمی نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است. برای موثرتر بودن بازرسی چشمی، آموزش (دانش ساخت و فرآیند، پیش بینی شرایط تحت سرویس، حد پذیرش، نگهداری، گزارش و …) و ابزار و تجهیزات دقیق مورد نیاز است.همچنین کلیه عیوبی که با سایر روشهای NDT پیدا شده اند باید با بازرسی چشمی به اثبات برسند.بازرسی چشمی به سه دسته زیر تقسیم میشود:

بازرسی چشمی (VT)

بازرسی چشمی (VT)

بازرسی چشمی (VT) یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین روشهای تست غیرمخرب میباشد. این روش نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است.

برای موثرتر بودن بازرسی چشمی:

 • آموزش
 • دانش ساخت و فرآیند
 • پیش بینی شرایط تحت سرویس
 • حد پذیرش
 • نگهداری
 • گزارش
 • ابزار و تجهیزات دقیق

مورد نیاز است.همچنین کلیه عیوبی که با سایر روشهای NDT پیدا شده اند باید با بازرسی چشمی به اثبات برسند.بازرسی چشمی به سه دسته زیر تقسیم میشود:

 • بازرسی چشمی مستقیم
 • بازرسی چشمی از راه دور
 • بازرسی چشمی نوری

از عمومی ترین روش های NDT میتوان MT و PT را نام برد که با روشهای ساده علمی عیوب را بزرگنمایی و قابل مشاهده میکنند. از مهمترین الزامات بازرسی چشمی، سلامتی جسمی بازرس، مخصوصا بینایی می باشد. همچنین زاویه دید قطعات و نور محیط در فرآیند بازرسی تاثیرگذار است.

بازرسی چشمی (VT)

 

اکثر ابزارهای مورد نیاز بازرسی ساده هستند.همچنین سیستمهای لنز نوری مانند bore scope برای بازرسی سطوح دور از دسترس مورد استفاده قرار میگیرد.

ابزارهای بازرسی از لحاظ کاربرد گستردگی زیادی دارند. در زیر به تعدادی از این ابزار اشاره شده است:

 • ابزار های اندازه گیری مانند: انواع متر، خط کش، انواع گیج و …
 • ابزار های بزرگنمایی مانند: ذره بین، لوپ و …
 • ابزارهای دسترسی مانند: انواع بورسکوپ، آینه ها و …
 • انواع مارکر و گچ های حرارتی.

 

دستگاه های پیچیده تر با استفاده از فیبرهای نوری اجازه هدایت دستگاه به کانال ها و سوراخهای بسیار کوچک را میدهند. در بیشتر این دستگاه ها با نصب دوربین میتوان تصویری از بازرسی ثبت کرد.