نام گذاری مواد استاندارد ASTM

نامگذاری مواد استاندارد ASTM

نام گذاری مواد استاندارد ASTM

نامگذاری مواد استاندارد ASTM

نامگذاری مواد استاندارد ASTM

در استاندارد های مختلف متریال ها با یک شناسایی میگردند. این کد ها به جدولی ارجاع می شود که در آنجا نوع، مواد تشکیل دهنده و شرایط فیزیکی  و … به دست می آید.

نام گذاری مواد در استاندارد ASTM از یک سیستم مشخص برای نام گذاری مواد استفاده میگردد و اعداد و حروف تعاریفی دارد که به شرح زیر است :

1-  نشان دهنده نوع ماده است. A یعنی فلزات آهنی، B فلزات غیر آهنی، C سرامیک – بتن و…. مثال A 36 فولاد ساده کربنی

2- می تواند عدد 1 تا 4 رقمی باشد. فقط شمارنده است و از آن هیچ اطلاعاتی بدست نمی آید. مثال A 36 فولاد ساده کربنی ورق . A 105 فولاد ساده کربنی فورج یا لوله

3- M نشان دهنده اینست که استاندارد متریک را هم نشان می دهد.

4- عدد بعد از خط تیره نشان دهنده سال ابداع ماده یا آخرین بازنگری و ویرایش آن است. مثال A 36M – 97 آخرین بازنگری سال 1997 بوده.

5- می تواند حروف a, b, … باشد که نشان دهنده تعداد بازنگری در آن سال بوده است. مثال A 36M – 97b بیان می کند که در سال 97، 2 بار (a,b) بازنگری صورت گرفته.

6- بالانویس e (اپسیلن) نشان دهنده اینست که در آخرین بازنگری تغییرات سر تیتری صورت گرفته مثال Note e1: جدول 2 در سال 99 بصورت سرتیتر تصحیح گردیده.

 

برای آشنایی بیشتر با نامگذاری مواد استاندارد ASTM به هند بوکهای مربوطه مراجعه گردد