مقایسه عیوب در رادیوگرافی - PAUT

مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

نویسنده

مقایسه عیوب در رادیوگرافی - PAUT

مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

هدف

مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.

  • در روش رادیوگرافی تفاوت جذب منجر به ترسیم نشانه ها میشود  و تفاوت جذب در بعضی عیوب نظیر LOF کمتر است.
  • در روش التراسونیک پیشرفته Phased Array بازتاب صوت منجر به تشکیل نشانه می شود.
  • بازتاب صوت در عیب تخلخل نسبت به عیوب صفحه ای نظیر LOP یا LOF کمتر می باشد.
  • باید در نظر داشت هر کدام از روش های تست غیر مخرب نقاط قوت و ضعف خود را دارند و هیچ روشی توانایی یافتن صد درصد عیوب را ندارد. (POD)
  • با توجه با ماهیت دو روش برای مقایسه دو عیب تخلخل (Porosity) و عیب عدم نفوذ (Lack of Penetration) برای مقایسه انتخاب شد.

 

نتایج مقایسه عیوب در رادیوگرافی – PAUT