استانداردهای رنگ و پوشش

استانداردهای رنگ-پوشش

استانداردهای رنگ-پوشش چیست؟

اسنانداردهای رنگ-پوشش حاوی اطلاعاتی نظیر روش انجام تست، جزییات اجرایی و ارزیابی کیفیت می باشد.

بازرسی رنگ و پوشش از روش های بازرسی فنی است و هدف آن حفاظت قطعات صنعتی در برابر خوردگی و فرسایش است. لذا در اینجا استفاده از استانداردهای رنگ-پوشش مناسب اهمیت دارد.

با توجه به تعداد زیاد استانداردهای رنگ-پوشش صنعتی، یافتن استاندارد مورد نظر، نیازمند داشتن یک لیست خلاصه است. جهت سهولت در انتخاب و مقایسه، شرکت فن آوران تام تابان  لیستی از استانداردهای رنگ-پوشش پرکاربرد در صنایع را تهیه کرده است.

 

آزمون ضخامت سنجی

 • آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک (سطوح فلزی آهنی)                               ASTM D 1186
 • آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک (سطوح فلزی غیر آهنی)                          ASTM D 1400
 • آزمون ضخامت سنجی بر روی رنگ تر                                                                   ASTM D 4414

آزمون تعیین مقاومت

 • آزمون تعیین مقاومت جامی شدن                                                                        BS EN ISO 1520
 • آزمون تعیین مقاومت خمش                                                                                ASTM D 522
 • آزمون تعیین مقاومت مقاوت پوشش ها در برابر رطوبت                                              ASTM D 2247
 • آزمون تعیین مقاومت مقاوت پوشش ها در برابر UV  با لامپ زنون                                ASTM D 5071
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر مواد شیمیایی                                               ASTM D  1308 , ASTM G 20
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر آب                                                              ASTM D870
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر حرارت                                                          ASTM D 2485
 • آزمون تعیین نقطه اشتعال                                                                                  ASTM D3278
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در محیط خورنده                                                       DIN 50018 , EN ISO 6988

سایر آزمون ها

 • آزمون تعیین زمان خشک شدن رنگ                                                                      ASTM D 1640
 • آزمون تعیین درصد حجمی مواد جامد                                                                     ASTM D 2697
 • آزمون تعیین درصد وزنی مواد جامد                                                                        ASTM D 2369
 • آزمون تعیین دانه بندی                                                                                        ASTM D 1210
 • آزمون تعیین ویسکوزیته رنگ                                                                                 ASTM D 1200, D2196, D 562
 • آزمون تعیین دانسیته                                                                                          ASTM D 1475
 • آزمون تعیین مقاومت چسبندگی                                                                           ASTM D3359 , ASTM D4541
 • آزمون تعیین مقاومت ضربه                                                                                    ASTM D 2794
 • آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش خشک )                                                        Instruction Manual
 • آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش تر)                                                               ASTM D 2486
 • آزمون تعیین براقیت                                                                                              ASTM D  523
 • آزمون تعیین سختی                                                                                             ASTM D  3363,   BS EN ISO 1522
 • آزمون مه نمکی ( سالت اسپری)                                                                            ASTM B 117
 • آزمون لاینینگ ها در محیط سیالهای خورنده                                                               ASTM C541 , C543
 • آزمون پوششهای اپوکسی مورد استفاده در تاسیسات آب شرب                                    AWWA C21
 • آزمون مقاومت رنگ در برابر شره                                                                              ASTM D 4400

 

استانداردهای رنگ-پوشش
استانداردهای رنگ-پوشش