آماده سازی سطح جهت پوشش

برای اعمال پوشش روی سطوح متناسب با نوع پوشش میبایست سطح از درجه تمیزی و زبری مناسبی برخوردار باشد و آماده سازی سطح جهت پوشش صورت گیرد.

به همین دلیل در دستورالعمل پروژه سطح مورد نظر بطور مثال SA2 تعیین می شود. به این معنی که سطح قبل از اعمال پوشش باید الزامات را برابر با SA2 تامین کند. این الزامات در استاندارد جهت  تعیین می شود.

در جدول زیر نوع آماده سازی سطح جهت پوشش مشخص شده است.

آماده سازی سطح جهت پوشش