دوره Ultrasonic Level I,II

اين دوره مطابق با سر فصلهاي التراسونيك مندرج درSNT-TC-1A در سطوحI و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.

دوره Ultrasonic Level I,II

 •  مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
  •    مفاهيم پايه
  •    حالتهاي انتشار امواج التراسونيك
  •    توليد ، انتشار و جذب انرژي امواج التراسونيك
  •    توليد كننده هاي امواج التراسونيك
  •    دستگاه التراسونيك
  •    صفحه نمايش هاي مختلف براي دستگاههاي التراسونيك
  •     بلوكهاي كاليبراسيون
  •     كاليبراسيون مسافت
  •    كاليبراسيون حساسيت
  •    كاربردهاي پروب نرمال
  •    كاربردهاي پروب زاويه اي
  •    تعيين مكان و نوع عيوب
  •     تشخيص اكوهاي نامربوط در تست التراسونيك
  •    گزارش نويسي در تست التراسونيک
  •    مقايسه با روشهاي ديگر NDT
  •    محدوديتها و مزيتهاي التراسونيک
  •     آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط
  •    آشنايي با استاندارد مربوطه