دوره رادیوگرافی ISO 9712

اين دوره مطابق با سرفصلها و الزامات روش رادیوگرافی مندرج در ISO 9712 در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري تدوین گرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.

دوره رادیوگرافی ISO 9712

 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
 • مفاهيم پايه
 • اطلاعات و دانش عمومی از آزمون رادیوگرافی
 • اصول فیزیکی آزمون رادیوگرافی
 • تجهیزات و منابع رادیواکتیو
 • ثبت رادیوگرافی و غیر رادیوگرافی
 • پارامترهای کار و شرایط
 • عیوب شناسی
 • انتخاب تکنیک
 • انتخاب روش مطابق استاندارد و …
 • ایمنی پرسنل و محفاظت از اشعه
 • کاربردهای خاص
 • گزارش ها و تفسیر نتایج
 • رادیوگرافی دیجیتال