دوره تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

اين دوره جهت آشنايي با اصول پايه اي پرتونگاري ، انواع ناپيوستگي ها ( عيب ها )و نحوه تفسير و ارزيابي فيلم پرتونگاري صنعتي با كاربرد جوشكاري بر اساس SNT-TC-1A برگزار و در انتهاي دوره مدرك سطح II تفسير فيلم ارائه ميگردد و ويژه افرادي است كه مسئوليت تفسير فيلمها را به عهده داشته و يا به عنوان ناظر و يا بازرس فعاليت مي نمايند .

دوره تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

 • معرفي آزمون هاي غيرمخرب و SNT-TC-1A
 • محدوديتها و مزيتهاي  تفسير
 • اصول و مباني راديو گرافي
 • ساختار، كاربرد انواع فيلمهاي راديو گرافي
 • پارامترهاي كيفيت در راديوگرافي
 • تئوري و خواص منابع اشعه X و گاما
 • اصول و مباني ايمني و حفاظت در برابر اشعه
 • معرفي تكنيك  هاي راديوگرافي
 • استاندارد هاي پرتونگاري و معيار پذيرش (ASME)
 • تفسير فيلم ( تشخيص علايم نامربوط فيلم)
 • مقايسه با روشهاي ديگر NDT
 • گزارش نويسي
 • آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط