مطالب کمک آموزشی

به مطالب کمک آموزشی و فنی فن آوران تام تابان خوش آمدید….

مطالب کمک آموزشی و فنی

مجله فن آوران تام تابان، در این صفحه شما می توانید مطالب آموزشی در خصوص آزمون های غیر مخرب، خوردگی و بازرسی مواد، فنی و مهندسی جوش مطالعه نمایید. همچنین شما می توانید در خصوص مواردی مانند: راهنمای انتخاب تجهیزات، راهنمای نحوه انجام و مراحل تست های تخصصی نیز مطالعه نمایید. ما در این بخش همچنان انواع انتشارات صوت، نحوه و روش های ترسیم نمودارهای احتمال عیوب را نیز بررسی خواهم نمود. همچنین می توانید در خصوص مطالبی همچون روش ترسیم نمودار POD، روش های NDT و نحوه تحلیل نمودار ها. در بخش مطالب فن آوران تام تابان، ما به بررسی کاربرد مختلف ابزارات مانند: دیاگرام، ابزارآلات التراسونیک، انواع فولادهای کم کربن و ساختمانی خواهیم پرداخت.