گروه بندي فولاد ها

نام گذاری و گروه بندي فولاد ها بر اساس استاندارد AISI/SAE:

  • درصد عناصر آلیاژی مساوی 0 (ساده كربني plain carbon steel)
  • درصد عناصر آلیاژی < 1 (ميكرو آلياژي steel micro alloy)
  • 0<درصد عناصر آلیاژی < 5 (كم آلياژي low alloy steel)
  • درصد عناصر آلیاژی> 5 (پر آلياژي high alloy steel)

بر اساس این استاندارد فولادهای کربنی و کم آلیاژی با یک عبارت 4 حرفی XXXX نشان می دهند بدین ترتیب که 2 حرف نخست (ازچپ) نشانگر گروه فولاد (حرف دوم نشانگر درصد عنصر آلیاژی آن گروه) مثلا عدد 1 نشان دهنده فولادهای ساده کربنی، 2 فولاد نیکل دار، 3 فولاد نیکل- کروم دار و … و 2 حرف انتهایی تقسیم بر 100 نشان دهنده درصد کربن فولاد. فولادهای پرآلیاژی نیز با یک عبارت 3 حرفی XXX نشان داده می شوند که حرف نخست نماینده گروه فولاد است و حروف بعدی معنی خاصی ندارد.

فولادهای AISI پیشوند هم دارند که روش فولادسازی را نشان می دهد. گروه بندي فولاد ها در این استاندارد بصورت زیر است:

A معرف فولاد آلیاژی با روش زیمنس-مارتین بازی،

B فولاد کربنی با روش بسمر اسیدی،

C فولاد کربنی با روش زیمنس- مارتین بازی،

D فولاد کربنی با روش زیمنس – مارتین اسیدی

E معرف فولاد کوره الکتریکی است.

 

بطور مثال AISI 2340 معرف یک فولاد آلیاژی نیکل دار که حدود 3 درصد نیکل (3/25 تا 3/75) و0/4 درصد کربن (0/38 تا 0/43) می باشد.

مثال فولادهای پرآلیاژی 309 که 3 نشان دهنده فولاد زنگ نزن آستنیتی است و 409 نشان دهنده فولاد زنگ نزن فریتی است.

گروه بندي فولاد ها