کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

در سال 1958 کمپانی Krautkramer با استفاده از قوانین صوت و اصول محاسبه شدت صوت یک سری منحنی استاندارد ابداع نمود که DGS نام گرفت. و به زبان آلمانی با نام AVG نیز شناخته می شود. در این نمودار هر منحنی بیانگر یک قطر مشخص از رفلکتور (FBH) است. فاصله رفلکتورها در این نمودار بتدریج افزایش می یابد. بالاترین نمودار مربوط به سیگنال ها ی برگشتی از Back wall بلوک کالیبراسیون است. کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک گسترده میباشد.

محور Y نمایانگر دامنه پیک و محور X ضریب Near Field پروب است. به این معنی که در فاصله N.F * 1.2، ارتفاع پیک بازگشتی از رفلکتور مرجع چه مقدار بوده است. با استفاده از این دیاگرام ها می توان تشخیص داد سیگنال بازگشتی از یک ناپیوستگی داخل قطعه مشابه با چه قطر از FBH است. با در نظر گرفتن زاویه واگرایی یک پروب با قطر و فرکانس مشخص، تضعیف صوت ناشی از اختلاف کیفیت سطح بلوک کالیبراسیون با قطعه مورد تست، منحنی ها ترسیم می شوند. برای پروب های مختلف روش های متفاوتی برای ترسیم نمودار استفاده میشود.

 

با ذکر یک مثال کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک را خواهیم دید:

 

در تست یک قطعه فولادی با ضخامت 100 میلیمتر، از پروب نرمال با قطر 10 میلیمتر و فرکانس 5 مگاهرتز استفاده شده است. اندازه عیبی که در عمق 42 میلیمتری یافت شده است، مشابه کدام رفلکتور مرجع است؟

  • ابتدا محاسبات Near Field را انجام میدهیم N.F = 102/4*1.17 = 21 mm
  • عمق عیب را بر حسب N.F محاسبه نموده و معلوم میشود در فاصله 2 N.F میباشد. (A= 42/21=2) و در محور افقی پایین 2 را علامت میزنیم.
  • با توجه به ضخامت، فاصله از پشت قطعه کار حدود 5 N.F است و در محور افقی 5 را تا نمودار Back Wall رسم کرده و عدد سمت چپ که 10 میباشد را میخوانیم.
  • برای محاسبه dB مرجع، سیگنال دریافتی از پشت قطعه کار را روی ارتفاع مشخصی از صفحه بطور مثال 60 درصد تنظیم نموده و مقدار dB مرجع را یادداشت میکنیم .( فرضا 43 dB )
  • dB سیگنال دریافتی از عیب را به ارتفاع مرجع (در این مثال 60 درصد) می رسانیم و آن را یادداشت می کنیم.( فرضا 45dB )
  • اختلاف dB بین سیگنال مرجع و سیگنال عیب برابر با 2 است . (2=43-45)
  • با اضافه نمودن حساسیت سیگنال Back Wall بدست امده در پاراگراف 3 عدد واقعی شدت صوت به دست می آید.(V=2+10=12) و در محور عمودی سمت چپ 12 را علامت میزنیم.
  • دو نقطه مشخص شده روی محور افقی و عمودی را به هم وصل می کنیم. حال می توان با دنبال کردن نقطه برخورد دو خط قرمز روی دیاگرام عدد نوشته شده در انتهای دیاگرام را خواند.
  • همانطور که در نمودار مشخص است عیب ما برابر با یک FBH به قطر 0.4 mm است .