کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک

در سال 1958 کمپانی Krautkramer با استفاده از اصول قوانین صوت و اصول محاسبه شدت صوت یک سری منحنی استاندارد ابداع نمود که DGS نام گرفته و به زبان آلمانی با نام AVG نیز شناخته میشود. در این دیاگرام هر نمودار بیانگر یک قطر مشخص از (FBH( Flat Bottom Hole بوده که فواصل به تدریج زیاد شده است. بالاترین نمودار مربوط به سیگنال ها ی برگشتی ا ز Back wall بلوک کالیبراسیون است. کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک گسترده میباشد.

محور Y نمایانگر دامنه پیک و محور X ضریب Near Field پراب است. به این معنی که نشان میدهد در فاصه N.F * 1.2 ارتفاع پیک ناشی از رفلکتور مرجع چه مقدار بوده.با استفاده از این دیاگرام ها میتوان تشخیص داد سیگنال ناشی از یک ناپیوستگی داخل قطعه مشابه چه قطر از FBH است.نمودار ها با در نظر گرفتن محاسبات زاویه واگرایی یک پراب دارای قطر و فرکانس مشخص، تضعیف صوت ناشی از جذب و اتصال پراب به بلوک کالیبراسیون و قطعه مورد تست ترسیم میشود.برای پراب های مختلف روش های متفاوتی برای ترسیم نمودار استفاده میشود.

 

با ذکر یک مثال کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک را خواهیم دید:

 

برای انجام تست روی یک قطعه فولادی به ضخامت 100 میلیمتر از پراب نرمال قطر 10 میلیمتر و فرکانس 5 مگاهرتز استفاده شده . اندازه یک عیبی که در عمق 42 میلیمتر یافت شده مشابه کدام رفلکتور مرجع است ؟

  • ابتدا محاسبات Near Field را انجام میدهیم N.F = 102/4*1.17 = 21 mm
  • عمق عیب را بر حسب N.F محاسبه نموده و معلوم میشود در فاصله 2 N.F میباشد. (A= 42/21=2) و در محور افقی پایین 2 را علامت میزنیم.
  • با توجه به ضخامت، فاصله از پشت قطعه کار حدود 5 N.F است و در محور افقی 5 را تا نمودار Back Wall رسم کرده و عدد سمت چپ که 10 میباشد را میخوانیم.
  • برای محاسبه dB مرجع، سیگنال دریافتی از پشت قطعه کار را روی ارتفاع مشخصی از صفحه بطور مثال 60 درصد تنظیم نموده و مقدار dB مرجع را یادداشت میکنیم .( فرضا 43 dB )
  • بیشترین سیگنال دریافتی از عیب را به ارتفاع مرجع ( در این مثال 60 درصد ) رسانده و dB عیب را یادداشت میکنیم.( فرضا 45 dB )
  • اختلاف dB بین سیگنال مرجع و سیگنال عیب برابر با 2 است . (2=43-45)
  • با اضافه نمودن حساسیت سیگنال Back Wall بدست امده در پاراگراف 3 عدد واقعی شدت صوت به دست می آید.(V=2+10=12) و در محور عمودی سمت چپ 12 را علامت میزنیم.
  • دو نقطه مشخص شده روی محور افقی و محور عمودی را بهم وصل میکنیم و حال میتوان با دنبال کردن نقطه برخورد دو خط قرمز روی دیاگرام عدد نوشته شده در انتهای دیاگرام را خواند.
  • همانطور که در نمودار مشخص است عیب ما برابر با یک FBH به قطر 0.4 mm است .