مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

به جهت بررسی و مقایسه عیوب جوشکاری قطعات فولادی در دو روش رادیوگرافی گاما و التراسونیک پیشرفته Phased Array چند نمونه ساخته شده و توسط هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت تصاویر زیر برای مقایسه دو عیب تخلخل (Porosity) و عیب عدم نفوذ (Lack of Penetration) تهیه گردیده است.