فولادهای کم کربن و ساختمانی

فولادهای کم کربن و ساختمانی

معروفترین فولادهای این گروه عبارتند از:

ST 37- ST44- ST12- CK10- CK20

الکترود مناسب برای ضخامتهای کمتر از 1in گروه E60xx و برای ضخامتهای بالای 1 in گروه E70XX می باشند.