انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

با توجه به ضخامت قطعه و بر اساس استانداردها است.جدول زیر از استاندارد ASME جهت انتخاب وایر مناسب برداشت شده است.

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

برای ضخامت 28 میلیمتر و در صورت  استفاده از تکنیک IQI source side باید وایر شماره 10 را  انتخاب نمود.