انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی با توجه به ضخامت قطعه و بر اساس استانداردها بوده که بعنوان مثال جدول زیر از استاندارد ASME آورده شده است.

مطابق جدول برای ضخامت 28 میلیمتر در استفاده از تکنیک IQI source side میبایست بسته IQI که وایر شماره 10 را دارد انتخاب نمود.

انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی