استانداردهای رنگ و پوشش

با توجه به گستردگی استاندارد های مربوط به بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی، جهت سهولت انتخاب و مقایسه لیستی از استانداردهای پرکاربرد در صنایع محیا گردیده و در جدول زیر مشاهده فرمایید.

 • آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک (سطوح فلزی آهنی)                                ASTM D 1186
 • آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک (سطوح فلزی غیر آهنی)                           ASTM D 1400
 • آزمون ضخامت سنجی بر روی رنگ تر                                                                   ASTM D 4414
 • آزمون تعیین زمان خشک شدن رنگ                                                                     ASTM D 1640
 • آزمون تعیین درصد حجمی مواد جامد                                                                    ASTM D 2697
 • آزمون تعیین درصد وزنی مواد جامد                                                                       ASTM D 2369
 • آزمون تعیین دانه بندی                                                                                      ASTM D 1210
 • آزمون تعیین ویسکوزیته رنگ                                                         ASTM D 1200, D2196, D 562
 • آزمون تعیین دانسیته                                                                                        ASTM D 1475
 • آزمون تعیین مقاومت چسبندگی                                                     ASTM D3359 , ASTM D4541
 • آزمون تعیین مقاومت ضربه                                                                                 ASTM D 2794
 • آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش خشک )                                              Instruction Manual
 • آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش تر)                                                             ASTM D 2486
 • آزمون تعیین براقیت                                                                                            ASTM D  523
 • آزمون تعیین سختی                                                              ASTM D  3363,   BS EN ISO 1522
 • آزمون تعیین مقاومت جامی شدن                                                                     BS EN ISO 1520
 • آزمون تعیین مقاومت خمش                                                                                  ASTM D 522
 • آزمون مه نمکی ( سالت اسپری)                                                                           ASTM B 117
 • آزمون تعیین مقاومت مقاوت پوشش ها در برابر رطوبت                                              ASTM D 2247
 • آزمون تعیین مقاومت مقاوت پوشش ها در برابر UV  با لامپ زنون                                 ASTM D 5071
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر مواد شیمیایی                            ASTM D  1308 , ASTM G 20
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر آب                                                                  ASTM D870
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر حرارت                                                           ASTM D 2485
 • آزمون تعیین نقطه اشتعال                                                                                    ASTM D3278
 • آزمون تعیین مقاومت پوششها در محیط خورنده SO2 و                              DIN 50018 , EN ISO 6988
 • آزمون لاینینگ ها در محیط سیالهای خورنده                                                      ASTM C541 , C543
 • آزمون پوششهای اپوکسی مورد استفاده در تاسیسات آب شرب                                   AWWA C210
 • آزمون مقاومت رنگ در برابر شره                                                                           ASTM D 4400