نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM

امتیاز کاربر:  / 13
ضعیفعالی 

 

نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM

 

1- نشان دهنده نوع ماده است. A یعنی فلزات آهنی، B فلزات غیر آهنی، C سرامیک - بتن و.... مثال A 36 فولاد ساده کربنی

2- می تواند عدد 1 تا 4 رقمی باشد. فقط شمارنده است و از آن هیچ اطلاعاتی بدست نمی آید. مثال A 36 فولاد ساده کربنی ورق . A 105 فولاد ساده کربنی فورج یا لوله

3- M نشان دهنده اینست که استاندارد متریک را هم نشان می دهد.

4- عدد بعد از خط تیره نشان دهنده سال ابداع ماده یا آخرین بازنگری و ویرایش آن است. مثال A 36M - 97 آخرین بازنگری سال 1997 بوده.

5- می تواند حروف a, b, ... باشد که نشان دهنده تعداد بازنگری در آن سال بوده است. مثال A 36M - 97b بیان می کند که در سال 97، 2 بار (a,b) بازنگری صورت گرفته.

6- بالانویس e (اپسیلن) نشان دهنده اینست که در آخرین بازنگری تغییرات سر تیتری صورت گرفته مثال Note e1: جدول 2 در سال 99 بصورت سرتیتر تصحیح گردیده.