انواع انتشار صوت در Phased Array

انتشار امواج به روش Sectorial Scan (S-Scan)

 

انتشار امواج به روش Sectorial Scan، با استفاده از تغییر الکترونیکی صوت به شکل جاروب کردن حرکت کرده و   با وجود ثابت بودن المنت های مورد استفاده دسته امواج با  زوایای متفاوتی ارسال می شود. 

محدوده زوایای قابل ایجاد وابسته به عوامل زیر است:

  • زاویه کفشک مورد استفاده
  • اندازه المنت
  • فرکانس پروب
  • متریال مورد تست
  • فاصله نقطه فوکوس

 

 Phased Array Sectorial 2 Phased Array Sectorial 2

Phased Array Sectorial 2

 

 

 

انتشار امواج به روش Linear Scan (E-Scan)

 

انتشار امواج به روش Electronic Scan، با استفاده از تغییر الکترونیکی المنت های فعال و  حرکت کردن دسته امواج در راستای المنت ها میباشد.

در این روش المنت های مورد استفاده ثابت نبوده و لی زاویه امواج ارسالی یکسان میباشد. 

 

Phased Array Sectorial 1Phased Array Sectorial 1

 

 

به دست آمدن تصویر مناسب وابسته به عوامل زیر است:

  • انتخاب تعداد المنت کل مناسب
  • انتخاب تعداد المنت فعال مناسب
  • سایز المنت مناسب
  • فرکانس مناسب
  • زاویه ارسال مناسب