اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

 

اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد

منگنز: استحکام بخشی – تافنس زایی – حذف اثرات مخرب گوگرد
کروم: افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی - استحکام بخشی 
مولیبدن: افزایش مقاومت به خزش - تافنس زایی
نیکل: تافنس زایی به ویژه در دماهای پایین – مقاومت به خوردگی
وانادیوم: تافنس زایی

 

منگنز: استحکام بخشی – تافنس زایی – حذف اثرات مخرب گوگرد کروم: افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی - استحکام بخشی  مولیبدن: افزایش مقاومت به خزش - تافنس زایی نیکل: تافنس زایی به ویژه در دماهای پایین – مقاومت به خوردگی وانادیوم: تافنس زایی