آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

آماده سازی سطح


برای اعمال پوشش روی سطوح متناسب با نوع پوشش میبایست سطح از درجه تمیزی و زبری مناسبی برخوردار باشد.
به همین دلیل در دستورالعمل پروژه سطح مورد نظر بطور مثال SA2 تعیین می شود. به این معنی که سطح قبل از اعمال پوشش باید الزامات را برابر با SA2 تامین کند. این الزامات در استاندارد تعیین می شود.