•     خدمات مشاوره فنی و اتوماسیون سیستم های جوشکاری و برشکاری
  •     خدمات مشاوره فنی و اتوماسیون سیستم های تست و بازرسی
  •     مشاوره و استقرار استاندارد ISO 3834 تا اخذ گواهی نامه
  •     مشاوره جهت جایگزینی روش های نوین  و پیشرفته تست های غیر مخرب به جای روش های پر خطر نظیر رادیوگرافی
  •     خدمات مشاوره سطح سه آزمون های غیر مخرب
  •     خدمات مهندسی جوش، تهیه دستورالعمل جوشکاری (WPS/PQR) و آزمون تایید صلاحیت جوشکار آن (WQT) بر اساس استانداردها و اسناد فنی ساخت
  •     تهیه و تاییدیه دستورالعمل آزمون های غیر مخرب
  •     تهیه و تاییدیه دستوالعمل آموزش پرسنل بازرسی
  •     تهیه و تایید دستورالعمل های کنترل و تضمین کیفیت
  •     خدمات مشاوره ای در زمینه نظارت بر تعمیرات و نگهداری