دوره رادیوگرافی ایزو 9712 سطح 1 و 2

عنوان دوره:

 پرتونگاری صنعتی سطح 1و2  

بر اساس استاندارد ملی ایزو 9712 ( Iso 9712 - RT-Level I &II)
Radiographic Testing - Level II

هدف دوره :

اين دوره مطابق با سرفصلها و الزامات روش رادیوگرافی مندرج در ISO 9712 در سطوح I و II و  با كاربرد جوشكاري تدوین گرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.

محتواي دوره:

RT Ahwaz Niavarani


 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
 • مفاهيم پايه
 • اطلاعات و دانش عمومی از آزمون رادیوگرافی
 • اصول فیزیکی آزمون رادیوگرافی
 • تجهیزات و منابع رادیواکتیو
 • ثبت رادیوگرافی و غیر رادیوگرافی 
 • پارامترهای کار و شرایط
 • عیوب شناسی
 • انتخاب تکنیک
 • انتخاب روش مطابق استاندارد و ...
 • ایمنی پرسنل و محفاظت از اشعه
 • کاربردهای خاص
 • گزارش ها و تفسیر نتایج
 • رادیوگرافی دیجیتال