ذرات مغناطيسی MT سطح 1و2

عنوان دوره:
ذرات مغناطيسی سطح 1و2  
Magnetic Particle Level I & II
هدف دوره :
اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات روش ذرات مغناطیس مندرج در استانداردSNT-TC-1A  ASNT در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.
محتواي دوره:
mt pic•    مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
•    مفاهيم پايه مغناطیس
•    مزایا و محدودیت های آزمون ذرات مغناطیس
•    تئوری مغناطیس
•    میدان مغناطیسی و جهت آن
•    توزیع میدان مغناطیسی  
•    ذرات مغناطیسی و خواص آنها
•     انواع جریان و محاسبه آن  
•    دستگاهای تست به روش ذرات مغناطیسی
•    روشهای اعمال ذرات مغناطیسی
•    تکنیک های آزمون مغناطیسی
•    گزارش نویسی در آزمون ذرات مغناطیسی
•    مقایسه با روشهای دیگر NDT
•    آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
•    آشنایی با استانداردهای مربوطه