تفسير فيلم پرتونگاری RTi سطح 2

عنوان دوره:
تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2 (RTi-Level II)
Radiographic Film Interpretation - Level II
هدف دوره :
اين دوره جهت آشنايي با اصول پايه اي پرتونگاري ، انواع ناپيوستگي ها ( عيب ها )و نحوه تفسير و ارزيابي فيلم پرتونگاري صنعتي با كاربرد جوشكاري بر اساس SNT-TC-1A برگزار و در انتهاي دوره مدرك سطح II تفسير فيلم ارائه ميگردد و ويژه افرادي است كه مسئوليت تفسير فيلمها را به عهده داشته و يا به عنوان ناظر و يا بازرس فعاليت    مي نمايند .
محتواي دوره:
•    معرفي آزمون هاي غيرمخرب و SNT-TC-1A
•    محدوديتها و مزيتهاي  تفسير
•     اصول و مباني راديو گرافي
•    ساختار، كاربرد انواع فيلمهاي راديو گرافي
•    پارامترهاي كيفيت در راديوگرافي
•    تئوري و خواص منابع اشعه X و گاما
•    اصول و مباني ايمني و حفاظت در برابر اشعه
•    معرفي تكنيك  هاي راديوگرافي
•    استاندارد هاي پرتونگاري و معيار پذيرش (ASME)
•    تفسير فيلم ( تشخيص علايم نامربوط فيلم)
•    مقايسه با روشهاي ديگر NDT
•    گزارش نويسي
•    آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط