بازرسي مخازن تحت فشار حين ساخت

 

عنوان دوره:  
  بازرسي مخازن تحت فشار حين ساخت مطابق
ASME Sec. VIII
هدف دوره :  
  اين دوره جهت آشنايي با اصول بازرسي ظروف تحت فشار حين ساخت، انواع مخزن، متعلقات مربوطه و مراحل ساخت، نکات کليدي و مهم در زمينه بازرسي جوش و آزمايشهاي غير مخرب، دستورالعملهاي فني مربوط به انجام بازرسي و ثبت گزارش ها و همچنين آشنايي با مواد فلزي .
محتواي دوره:  
  •    معرفي تاريخچه کد ASME
•    آشنايي با استاندارد، کد، مقررات و ...
•     آشنايي با بخش هاي مختلف کد Sec. 8
•     آشنايي با مراحل مختلف ساخت مخازن تحت فشار
•     برنامه ريزي بازرسي مخازن تحت فشار
•     آشنايي با مدارک مربوط به طراحي، ساخت و تست
•     الزامات عمومي طراحي، ساخت و بازرسي
•    الزامات مواد (متريال) – بازرسي مواد
•    الزامات جوشکاري – بازرسي جوش
•    الزامات تست هاي غير مخرب
•     بازرسي ابعادي و تلورانسها
•    الزامات تنش گيري مخازن تحت فشار
•     تست هاي هيدرو استاتيک و نيوماتيک
•      آماده سازي سطوح و رنگ آميزي مخازن
•     بازرسي نهايي مخزن
•     بازرسي بسته بندي و حمل
•     مدارک نهايي مخازن فشار و نحوه بررسي آنها
•     آشنايي با گزارش نويسي بازرسي