التراسونيك UT سطح 1و2

 عنوان دوره:

تست التراسونيك سطح 1و2 

 Ultrasonic Testing Level I & II

 هدف دوره :
 اين دوره مطابق با سر فصلهاي التراسونيك مندرج درSNT-TC-1A  در سطوحI و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.
 محتواي دوره:
UT Training•    مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
•    مفاهيم پايه
•    حالتهاي انتشار امواج التراسونيك
•    توليد ، انتشار و جذب انرژي امواج التراسونيك
•    توليد كننده هاي امواج التراسونيك
•    دستگاه التراسونيك
•    صفحه نمايش هاي مختلف براي دستگاههاي التراسونيك
•     بلوكهاي كاليبراسيون
•     كاليبراسيون مسافت  
•    كاليبراسيون حساسيت
•    كاربردهاي پروب نرمال
•    كاربردهاي پروب زاويه اي
•    تعيين مكان و نوع عيوب
•     تشخيص اكوهاي نامربوط در تست التراسونيك
•    گزارش نويسي در تست التراسونيک
•    مقايسه با روشهاي ديگر NDT
•    محدوديتها و مزيتهاي التراسونيک
•     آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط
•    آشنايي با استاندارد مربوطه