سمینار خوردگی سنجی با روش Phased Array

 خوردگی سنجی با روش Phased Array


سمینار معرفی روش التراسونیک پیشرفته Phased Array  و ToFD با رویکرد استفاده در خوردگی سنجی با همکاری شرکت نفت مرکزی ایران برای کارشناسان بازرسی فنی برگزار گردید.

همچنین تجهیزات مرتبط به شرح زیر و همراه با کارگاه عملی معرفی گردید:

  1.  اسکنر های تمام اتوماتیک تست جوش به روش PAUT - ToFD 
  2. اسکنر های اتوماتیک X,Y  جهت خوردگی سنجی و تهیه نقشه خوردگی ( Corrosion Mapping )
  3. اسکنر های تهیه نقشه خطی خوردگی  Dry Contact  و بررسی عیوب مختلف
  4. اسکن Manual و تکنیک Sizing و ذخیره تصویر پروفایل خوردگی