مجوز دوره آموزش پرتو نگاری رادیو گرافی تفسیم فیلم فیزیک بهداشت سطح 2 مطابق و بر اساس استاندارد ملی ایزو iso 9712

 

 

مجوز صلاحیت آموزشی شرکت نفت برای دوره های بازرسی جوش و تست های غیر مخرب و بازرسی فنی