التراسونیک پیشرفته ToFD

 

روش ToFD  یک سیستم التراسونیک است که با کمک کامپیوتر توانایی اسکن، ذخیره سازی اطلاعات، و تصویر سازی داده ها را برای ارزیابی قطعه مورد تست فراهم آورده است.

در انجام این روش امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده مي شود با اين تفاوت كه در   روشمعمول از بازگشت صوت بعنوان معیار بررسی استفاده شده و در ToFD  پراش صوت مبنای بررسی  می گردد.

 

تجهیزات   TOFD شامل دو پراب مجزا برای ارسال و دریافت صوت میباشد به شکلی که پرابها کاملا در مقابل همدیگر قرار میگیرند. کل حجم جوش توسط امواج مافوق صوت ارسالی پوشش داده شده و امکان بررسی صحت جوش امکانپذیر می شود.

 

Tofd 1

 

در صورتی که عیبی وجود داشته باشد دو  سیگنال ناشی از پراش صوت (Diffraction) در ابتدا و انتهای عیب ایجاد میشود.

 

 Tofd 2

 

و نتیجه اسکن در تصویری به شکل زیر ذخیره می شود

 

Tofd 3

تصاویر ثبتی نمایی دو بعدی از ضخامت قطعه و ارتفاع عیوب ، طول اسکن و موقعیت عیوب بوده که دارای درجه ای از دقت و سرعت است که هرگز نمی توان با دیگر تکنیک های التراسونیک  به دست آورد.